INFORMAȚII PENTRU PESCARI

Pescuitul marin este un sector economic important în toate ţările din regiunea Mării Negre. Cu toate acestea, există o multitudine de forme de pescuit care pot fi practicate pe litoralul românesc, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene. Astfel, pescuitul poate fi practicat individual sau în grup, iar după anvergura acţiunilor, pot fi întâlnite următoarele categorii:

Pescuitul individual, practicat de către pescarii sportivi sau populaţia riverană, este un pescuit de mică anvergură, având drept scop destinderea dar şi completarea hranei zilnice individuale sau familiale. Uneltele utilizate sunt simple, în general unelte cu cârlige: undiţe simple, acţionate manual sau mecanic, undiţe tractate, iar ambarcaţiunile utilizate sunt de dimensiuni reduse. Speciile vizate sunt peştii răpitori, iar capturile realizate sunt reduse. Pescuitul sportiv se practică îndeosebi în sezonul turistic, în general cu undiţa, fie pe litoralul marin, fie din bărci, la o distanţă mică de mal.

Pescuitul artizanal, este o activitate de grup, cu un caracter familial în general, practicat de către populaţia riverană, având drept scop acoperirea nevoilor alimentare proprii şi vânzarea excedentului pe plan local. În pescuitul artizanal se utilizează o gamă mai largă de unelte: cârlige, de tipul undiţelor, paragate fixe şi în derivă, unelte din plasă, de timpul setcilor fixe şi plutitoare, năvoadele marine, plase pungă de dimensiuni reduse, unelte tip capcană. Manevrarea uneltelor se efectuează de la bordul uneia sau mai multor ambarcaţiuni de pescuit, rezultatul fiind creşterea efortului de pescuit şi implicit a capturii. Pescuitul de subzistenţă practicat de către localnici, nu exercită însă o presiune prea mare asupra stocurilor de peşti, atât timp cât se practică la un nivel artizanal.

Pescuitul industrial presupune o activitate economică de anvergură, care dispune de una sau mai multe flote, alcătuite din nave specializate sau universale, dotate cu aparatură de navigaţie şi pescuit, cu utilaje destinate manevrării uneltelor şi prelucrării iniţiale a capturilor.

Legislaţia naţională care se aplică pescuitului sportiv/recreativ se bazează pe următoarele reglementări:

ü Ordinul nr. 307/152/2015 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015

(extras):

Art. 5. (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) (…) pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;

b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 106/2015 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea “beam traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (A.N.P.A) la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.

Art. 7. (1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie de pescuit sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv, în zonele:

a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);

b) braţul Borcea, km 37-41 (Stelnica-Feteşti);

c) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina.

(2) Capturarea unui număr limitat de sturioni în scop ştiinţific, cu autorizaţie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului şi în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), cu marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Numărul de sturioni capturaţi, zonele de pescuit, organizarea şi monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite şi aprobate prin decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

ü Ordinulul Ministerul Mediului Şi Schimbărilor Climatice privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

(extras)

Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 2.-(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau asociaţiile de pescari sportivi, după caz;

(2) Pescuitul recreativ reprezintă activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice în scop recreativ sau sportiv;

(3) Pescuitul în scop sportiv se efectuează pentru performanţă în cadrul competiţiilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi se poate practica în cadrul asociaţiilor de pescari sportivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.

(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil.

(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.

Important de reţinut, practicarea pescuitului recreativ/sportiv pentru anul 2015 se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, a chitanţei privind plata taxei de autorizare pentru anul 2015 sau a talonului de pensie, dupa caz. Chitanţele privind plata taxei de autorizare (original plus copie), precum şi taloanele de pensie (original plus copie), însoţite de timbrul fiscal în valoare de 2 lei, se vor viza de către personalul structurilor regionale ale A.N.P.A., sau de către reprezentanţii asociaţiilor de pescari (recreativ/sportiv), legal constituite, aflate în evidenţele A.N.P.A., după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Alte repere legislative:

ü ORDIN Nr.165/10.03.2015 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone;

ü ORDIN Nr. 110 /11.02.2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015;

ü ORDIN Nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014;

ü ORDIN Nr.87 din 27.01.2014 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de organizare si functionare si al statului de functii al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;

ü ORDIN nr. 400 din 2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum şi zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013;

ü ORDIN nr. 76 din 12.04.2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

ü ORDIN prohibiție 2012;

ü ORDIN Nr. 297 din 28. 12. 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiille de practicare a pescuituluirecreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv;

ü ORDIN Nr.193 din 18 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc;

ü ORDIN Nr.96 din 26 aprilie 2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc;

ü ORDIN Nr.21 din 16.02.2012 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de organizare si functionare si al statului de functii al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;

ü ORDIN privind prohibitia pescuitului in anul 2011;

ü ORDIN Nr.15 din 28.01.2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2011;

ü HOTARARE Nr. 831 din 13 decembrie 2010 privind stabilirea sistemului de inregistrare a loturilor de sturioni din crescatorii si a caviarului obtinut din activitati desi de marcare prin etichetare a caviarului;

ü HOTARARE Nr. 545 din 9 iunie 2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;

ü ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul si acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009);

ü Ordin 344/2008 pentru aprobarea modului de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

ü Ordin 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic;

ü Hotărâre de Guvern nr. 1.016 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultură;

ü ORDIN Nr. 19/237 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si a cotelor de pescuit pentru anul 2010.

Legislaţia europeană care se aplică pescuitului sportiv în România numără următoarele acte:

ü Regulamentul (CE) NR. 506/2008 AL COMISIEI din 6 iunie 2008 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local;

ü Regulamentul (CE) NR. 199/2008 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului;

ü Regulamentul (UE) NR. 1249/2010 AL COMISIEI din 22 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 498/2007 de stabilire a unor nomle detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit;

ü Regulamentul (CE) NR. 248/2009 AL COMISIEI din 19 martie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea organizațiilor de producători, fixarea prețurilor și a intervențiilor în cadrul organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (reformare);

ü Regulamentul (CE) NR. 708/2007 din 11 iunie 2007privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local;

ü Regulamentul (CE) NR. 1005/2008 AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și

ü Regulamentul (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999;

ü Regulamentul (CE) NR. 1198/2006 AL CONSILIULUI din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;

ü Regulamentul (CE) NR. 498/2007 AL COMISIEI UNIUNII EUROPENE din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European Pentru Pescuit;

ü Regulamentul (CE) NR. 26/2004 AL COMISIEI din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare.

English EN Français FR Deutsch DE Română RO
eforie online
Trafic web: 119944 vizualizări.

Iubeşte-ţi oraşul ca pe tine însuţi!
Aruncă gunoiul numai în locurile special amenajate.